GDPR - Ochrana osobných údajov

Zákazníci HTT - informačná povinnosť

 

Právna úprava ochrany osobných údajov sa 25. mája 2018 mení a dopĺňa podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679.

Vaša dôvera je pre nás dôležitá a ochrana vašich osobných údajov je pre spoločnosť HENRIETTA – direct marketing, s.r.o., skutočnou prioritou. Legislatívu, ktorá ich upravuje, čakajú 25. mája 2018 zmeny. Táto úprava je krok tým správnym smerom, ktorý posilní vaše súčasné práva týkajúce sa ochrany a zabezpečenia dát, rovnako tak zlepšuje ochranu vašich osobných údajov, ktorú berieme veľmi vážne. Aktualizovali sme aj naše vlastné zásady ochrany osobných údajov, aby sme do nich premietli tieto pozitívne zmeny, vrátane spôsobu, akým ich získavame, ukladáme a ako s nimi pracujeme. Tiež tu uvádzame, ako nás môžete kontaktovať na uplatnenie svojich práv. V tomto okamihu nemusíte urobiť nič, ale v prípade, že sa o zmenách chcete dozvedieť viac, prečítajte si text nižšie. Aj naďalej vám budeme poskytovať tie najnovšie správy a informácie o našich inovatívnych službách.

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože ste zákazníkom subjektu, ktorý je našim klientom (prevádzkovateľom) a naša spoločnosť je sprostredkovateľom. Rozumie sa tým, že naša spoločnosť nevlastní, nezhromažďuje, neposkytuje a nepredáva dáta (databázy). Všetky databázy, ktoré spracovávame sú databázy našich klientov, čiže my sme v rade podľa GDPR ako tretia osoba, ktorá údaje z poskytnutej a zaheslovanej databázy zoradí podľa kritérií Slovenskej pošty (PSČ, zväzky podľa uzlov), prípadne opraví tvar a správnosť PSČ a následne vytlačí (potlačí) buď na listy, obálky, štítky, prípadne iné tlačoviny. Tento proces sa robí pri každej jednej zákazke a po uskutočnení zákazky, ak inak nepožaduje klient sa použité dáta vymažú. V tomto prípade je HENRIETTA – direct marketing, s.r.o. (naša spoločnosť HTT) spoločnosť, ktorá vystupuje ako sprostredkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Pre účely tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, na ochranu vašich osobných údajov, je zodpovedný subjekt, náš klient ako prevádzkovateľ, s ktorým máme uzatvorenú zmluvu (vyhlásenie) o ochrane osobných údajov. Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania nášho zmluvného vzťahu s klientom a našimi dodávateľmi (minulými aj budúcimi).

V druhom prípade na dobu nevyhnutnú, evidujeme mailovú a telefonickú komunikáciu medzi súčasnými a potenciálnymi klientmi HTT, kde naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie, obráťte sa mailom, prosím, na lokálnu osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, kontakt je: gdpr@henrietta.sk.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás na  tomto mieste o tom informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane súkromia bola vydaná dňa 1.5.2018.

 

1. Typy osobných údajov

Spracovávame nasledujúce údaje:

 • Osobné kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, akademický titul, variabilný symbol (zväčša je to číslo objednávky).

 • Pracovné kontaktné údaje. Napríklad adresa firmy, ktorú zastupujete alebo ste v nej zamestnaný, pracovná emailová adresa a telefónne číslo.

 • Zmluvné údaje. Napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb, typ koncového zariadenia a jeho označenie.

 • Platobné informácie. Ako napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb, fakturačné údaje.

 • Údaje o korešpondencii a komunikácii. Ako napr. emailová korešpondencia, internetové dátové prenosy a IP adresy.

 

2. Účely a ciele spracúvania údajov

Správca údajov bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

 • Zákaznícka administratíva. Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zákazníkoch, dodávateľoch a ich službách. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia v ponukách pre našich zákazníkov.

 • Direct marketing. Zaoberáme sa rozvojom našich zákazníkov a ponukami na mieru pre nich.

 • Dane a účtovníctvo. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených s finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje.

 • Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať.

 • Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. zhoda vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.

 • Marketingové súhlasy. Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov, ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame.

 • Hlasové záznamy. Prejavy osobnej povahy z volaní konateľovi firmy a jeho zástupcovi.

 

3. Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Správca údajov môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľmi služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi.

 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

 

4. Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci v rámci našej spoločnosti HTT v sídle na Dvojkrížnej 20 v Bratislave, kým sú v našej starostlivosti.

 

5. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania a iná platná legislatívna úprava neukladá povinnosť archivovať dané dáta na dlhšiu dobu. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania zmluvy. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas platnosti zmluvy (po dokončení zákazky), akonáhle už nebudú potrebné.

V každom prípade, vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do 24 mesiacov po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ lokálna legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo, ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

 

6. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby, alebo na základe zákona ako osobitného predpisu. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše osobné údaje na základe právnej povinnosti. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

 

7. Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

Podľa EÚ zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva:

Právo na prístup

Máte nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme ako aj na niektoré podrobnosti o tom, ako ich používame.

Vaše osobné údaje vám budú zvyčajne poskytnuté písomne, pokiaľ nie je požadované inak alebo, ak ste o to požiadali elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté elektronicky, ak je to možné.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť informácií, ktoré o vás máme a zasielame ich prevádzkovateľovi (náš klient), aby tieto informácie aktualizoval alebo doplnil.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať (v prípade, ak sme prevádzkovateľ) o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad keď osobné údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď stiahnete súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať (v prípade, ak sme prevádzkovateľ), aby sme prestali používať vaše osobné informácie, napríklad keď si myslíte, že osobné informácie, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov (v prípade, ak sme prevádzkovateľ), ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu.

Právo namietať

Máte právo namietnuť voči spracovaniu údajov (v prípade, ak sme prevádzkovateľ), ktoré je založené na našich legitímnych záujmoch, čo je tento prípad. Pokiaľ nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie, keď podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Upozorňujeme však, že pravdepodobne nebudeme môcť poskytovať určité služby alebo výhody, ak nebudeme schopní spracovať potrebné osobné údaje na tento účel.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť HTT zvyčajne nepoužíva automatizované rozhodovanie alebo profilovanie, ale ak ste boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a s výsledkom nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a požiadať nás o preskúmanie daného rozhodnutia.

Právo stiahnuť súhlas

Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. Tam, kde to robíme, máte právo stiahnuť svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

 

8. Kontaktné údaje

Ak by ste sa s našou zodpovednou osobou za dohľad nad ochranou osobných údajov chceli skontaktovať v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na: gdpr@henrietta.sk.

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov (gdpr@henrietta.sk) a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

_____________________________________________________________________


Spracúvanie cookies v e-prostredí

 

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookies súbor. Súbor cookies je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka “spozná” a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo vám umožní vstup bez opätovného zadávania hesla. V prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne doplnenie už vyplneného pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazí relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť.

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti web stránok prostredníctvom Google Analytics, Google AdWords, Google AdSense, Facebook, Hot Jar, LiveChatoo, Gravatar Strossle alebo Gemius SA. Jedná sa o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookies je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

 

Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka web prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas Vás ako dotknutej osoby a druhým najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní sa bude jednať o oprávnený záujem prevádzkovateľa, teda nás, ponúknuť vám, čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou vrátane priamej reklamy.

 

Aké cookies vyhodnocujeme

Session cookies – sú prechodné cookies uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do doby než opustíte Webovú stránku (stránky) a v tom okamihu sa zmažú. Takéto cookies pomáhajú Webovej stránke (stránkam), aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať.

 

Perzistentné cookies – zostávajú uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení, aj keď opustíte Webovú stránku (stránky), takéto cookies pomáhajú Webovej stránke (stránkam), aby si vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom vás neidentifikujú ako osobu.

 

Na aký účel využívame cookies

Vo všeobecnosti možno rozdeliť cookies do 4 kategórií podľa funkcie:

 • Nevyhnutne nutné

 • Prevádzkové

 • Funkčné

 • Reklamné

 

Nevyhnutne nutné cookies - vám umožňujú pohyb na webových stránkach a používanie základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali. Toto cookies naša spoločnosť nevyužíva!

 

Prevádzkové cookies – zhromažďujú informácie o tom, ako naše webové stránky používate, napr. ktoré stránky navštevujete, a či ste narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia nám iba k tomu, aby sme mohli prevádzku našich webových stránok optimalizovať a vedeli, čo našich používateľov zaujíma a týmto spôsobom zistiť, ako bola naša reklama efektívna.

S ich pomocou,

 • získavame štatistické údaje o tom, ako sa naše webové stránky používajú.

 • zisťujeme efektivitu našej reklamy (Pozor!!! Tieto informácie NEPOUŽÍVÁME k tomu, aby sme vám posielali našu reklamu v prípade, že navštívite iné stránky).

 • poskytujeme našim partnerom informácie, že ich webové stránky navštívil taktiež jeden z našich návštevníkov. Sem napríklad patria údaje o zakúpenom produkte. Na základe týchto informácii môžu partneri svoje stránky vylepšovať, ale používanie týchto informácii k následnej reklame majú prísne zakázané.

 • môžeme zachytiť prípadné chyby a ich odstránením stránky skvalitňovať.

 • testujeme rôzne koncepcie našich webových stránok.

Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky!!!

 

Funkčné cookies – slúžia k poskytovaniu služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri vašej návšteve.

S ich pomocou,

 • si pamätáme, aké nastavenie ste si zvolili, napríklad grafický vzhľad, veľkosť textu, predvoľby a farby.

 • si pamätáme, či sme sa vás už pýtali, či chcete vyplniť anketu (a nemusíme vás touto otázkou obťažovať druhýkrát).

 

Reklamné cookies – sú napojené na služby poskytované inými firmami, napríklad ikony „Páči sa mi to“ a „Zdielať“. Tieto služby poskytuje iná firma v náväznosti na to, že ste navštívili naše webové stránky.

S ich pomocou,

 • vás môžeme prepojiť na sociálne siete, ako je Facebook, a na základe údajov o vašej návšteve potom budete dostávať reklamu z iných webových stránok.

 • môžeme poskytovať údaje o vašej návšteve reklamným agentúram, ktoré vám potom budú zasielať reklamy, ktoré by vás mohli zaujímať.

Zistíme,

aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať.

informácie o Vašej návšteve nášho web sídla (stránky www).

informácie o Mac adrese vášho zariadenia z ktorého sa pripájate.

informácie o IP adrese pripojenia.

informácie o vašom zariadení.

informácie o čase strávenom na web stránke.

 

Automatizované rozhodovanie a Profilovanie

V prípade ak disponujeme Vašim súhlasom z iných Vašich aktivít, vyššie spomenuté informácie spájame s informáciami o Vašich aktivitách, na ktoré ste nám poskytli súhlas (napríklad zadaním: telefónneho čísla, e-mailovej adresy, čísla zľavového kupónu, registračného čísla, čísla karty vernostného klubu a pod.). Cieľom tohto spájania je lepšie poznanie Vašich preferencií a záujmov a na tomto základe lepšie nastavenie ponuky priamo pre Vašu osobu.

Takéto spracúvanie môžete kedykoľvek namietať alebo v prípade, ak by automatizované rozhodnutie malo dopad na Vaše práva a slobody, môžete požadovať individuálne rozhodnutie z našej strany (napríklad vo forme lepšej ponuky).

 

Ako skontrolovať nastavenie cookies

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácii Cookies a teda k problému s prihlásením sa napr. do našich Internetových aplikácii (webmail.telekom.sk). Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie.


Návody na vymazanie Cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch:

Vaše údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ.

 

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadača

Údaje z prehliadača uchované podľa nastavenia cookies, nie sú uchovávané v našich systémoch. Informácie, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame podľa vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli alebo podľa doby trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vašou osobou. Skombinované údaje z cookies a našich systémov budeme uchovávať po dobu jedného roka. Na účel Vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 

Odvolanie súhlasu

V prípade ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu prostredníctvom našej zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov na gdpr@henrietta.sk.

 

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov na gdpr@henrietta.sk.